загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

 

Лекція 7. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ

 

7.1 Фітоценологія та геоботаніка

 

Фітоценологія — теоретична основа охорони, правильного вико­ристання і підвищення продуктивності природних і створених людиною фітоценозів (лісових, лугових та ін.). Щоб зрозуміти принципи фітоценотичної типології, потрібно, перш за все, зупинитись на самій фі­тоценології.

Фітоценологія — вчення про рослинні угруповання. Вона офор­милась у самостійну науку наприкінці XIX ст., виділившись з географії рослин. Спочатку цей розділ ботаніки називали фітотопографією (фінський ботанік Норлін), потім флорологією (польський ботанік Ю. Пачоський), фітосоціологією (Пачоський, Крилов). Цей термін використовується за рубежем і в наш час. Термін фітоценологія запропонував у 1918 р. австрійський ботанік Х. Гамс. У завдання фітоценології входить вивчення формування та будови фітоценозів, взаємини між рослинами та середовищем їх існування.

Розрізняють загальну фітоценологію, яку ототожнюють з гео­ботанікою, і окрему (наприклад, тундрознавство, лісознавство і т.п.). У розвиток загальної і окремої-лісової фітоценології великий внесок внесли Г. Ф. Морозов, В. М. Сукачов, Л. Г. Раменський. шведський ботанік Ж. Браун-Бланке, фінський учений А. К. Каяндер та ін.

Геоботаніка — наука про рослинний покрив Землі як сукупність різних рослинних угруповань. Вона вивчає сучасне розповсюдження та закономірності розміщення фітоценозів як результат довготривалого розвитку рослинності у минулому. У XX ст. встановилось розуміння геоботаніки як науки про фітоценози і її стали вживати як синонім фітоценології або як комплексну дисципліну, що об'єднує фітоцено­логію, екологію рослин, ботанічну географію. Термін "геоботаніка" запропонував у 1866 р. німецький географ А. Гризбах.

В. М. Сукачов та В. Б. Сочава розуміють геоботаніку саме так.


загрузка...