загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
3. Філософія Західної Європи

Ефеська школа.

  У Стародавній Греції славився Ефес — значний торговий, політичний і культурний центр. Тут приблизно у другій половині VI ст. до н. е. виникає сильна філософська школа, зв'язана з ім'ям філософа Геракліта з Ефесу. Знайомий з багатьма поглядами мілетських філософів Геракліт усе ж стверджував, що «нічий слухач», «а сам навчався». Основний твір Геракліта має назву «Про природу». Збереглося 130 фрагментів з твору. На відміну від попередників, вважав, що основою всього сущого є вогонь. Усе виникає з вогню, і сам вогонь перетворюється. Геракліт писав: «Світ, єдиний із усього, не утворений ніким з богів і ніким з людей, а був, є і буде вічно живим вогнем, закономірно спалахуючим та закономірно згасаючим».

  Стихійний матеріалізм Геракліта поєднується з наївною діалектикою. Йому належить відомий принцип «все тече, все змінюється» (пантареї). Постійні зміни та постійний розвиток Геракліт пояснює різними способами їх дії: «Одне і те ж є живим і мертвим, що не спить і спить, молодим і старим, бо все, що змінилось, стає іншим, а інше — змінившись, стає таким». Усе рухається у боротьбі протилежностей: тільки хвороба змушує людину визнавати здоров'я приємним, тільки після втоми людина радіє відпочинку. Якщо зникнуть суперечності, то зникне все, тому що все суще суперечливе. Геракліт вважав, що Гомера треба було б висікти розгами за те, що сказав: «Та зникне ворожнеча серед богів і людей». На думку Геракліта, якщо зникнуть суперечності, то зникне рух, а якщо зникне рух, то зникне все. Постійний хід розвитку порівнював з течією річки, у яку не можна увійти двічі. Рух — це життя. Одним з перших Геракліт звертає увагу і на характер людського пізнання. Пізнання прагне осягнути сутність, тобто логос — вчення. Хто його не розуміє, говорив Геракліт, той не може зрозуміти нічого у розвитку світу. Значна увага приділялась відмінності знання. Багато знання — від справжньої мудрості. Єдиною мудрістю, за Гераклітом, є «знання думки, яке всюди усім керує». Гераклітова філософія вважається вершиною інтуїтивно-діалектичного розуміння світу, природи людини.

  Важливе місце в античній філософії займає найзріліша форма стародавнього матеріалізму — атомістичне вчення, створене Левкіппом і Демокрітом. Якщо про Левкіппа — вчителя і друга Демокріта відомо дуже мало, то про погляди Демокріта збереглося багато відомостей і творів.

Демокріт за своє довге життя здобув величезне знання філософії і наук про суспільство і природу. Його твори — це ніби енциклопедія пізнання. Діоген Лаертський наводить близько 70 творів з різних галузей знань — фізики, етики, музики, математики, риторики, астрономії та ін. Широта, глибина, систематичність та цільність творів Демокріта здобули повагу всіх видатних мислителів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму: Ціцерона, Плутарха та ін. Концепції світу Демокріта відрізняються новизною думки, багатством узагальнення. Демокріт вважав, що світ складається з атомів та порожнечі. Атоми — це різні за формою та положенням невидимі простим оком дрібні неподільні частинки. Точну характеристику основних принципів вчення Демокріта про суть світу знаходимо у Діогена Лаертського: «Початок Всесвіту: суть атоми і порожнеча. Все інше лише вважається живим, сущим. Світи безкінечні та піддані виникненню і зруйнуванню. Нічого не виникає із неіснуючого та нічого не руйнується в неіснуюче. Атоми також безкінечні за величиною і кількістю, вихором несуться по Всесвіту і цим народжують складне: вогонь, воду, повітря, землю».

  Якісно новим в античному мисленні виявляється розуміння Демокрітом безкінечності, незнищенності і неутвореності Всесвіту, переконання в існуванні безкінечної множини світів, які виникають і зникають. Ототожнюючи причинність з випадковістю заперечує випадковість, розглядаючи її як результат незнання. Вплив Демокріта і його праць на весь процес розвитку філософії настільки значний, що матеріалістичну тенденцію у філософії часто називали лінією Демокріта.

загрузка...