Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Лекція 14

РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ

14.3 Релігійна мораль і моральна філософія

 

Принцип любові в моральній філософії тією чи іншою мірою визнавався більшістю мислителів, за винятком тих, хто намагався переосмислити християнську етичну традицію (Гольбах, Штірнер, Маркс, Ніцше). Під сумнів при цьому ставилися достатність любові як етичного принципу, а також можливість визнання заповіді любові як фундаментального достовірного імператива, у силу того, що почуття (а любов є насамперед почуттям) не може бути загальнозначущою основою морального вибору. У цьому питанні найбільш рішучим і послідовним виявився І. Кант, що відмовлявся бачити в любові рушійну силу, приймаючи як дійсний мотив моральних діянь борг. Кант у своєму категоричному імперативі принципово протиставляв борг любові, хоча по своєму нормативно-стичному змісті категоричний імператив тотожний саме заповіді любові.

Категоричний імператив моральності, сформульований І. Кантом, і сьогодні звучить дуже актуально. Це безумовний принцип поводження, основний закон етики, загальний обов'язковий принцип, яким повинні керуватися всі люди, незалежно від їхнього походження і положення. Перше формулювання категоричного імператива нагадує «золоте правило моралі», сформульоване ще в стародавності: «Надходь тільки відповідно до такої максими, керуючись якої ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом». У даному випадку звертається увага на загальність моральних вимог. Третє формулювання на-казує: «Надходь так, щоб ти завжди відносився до людства й у своєму обличчі і в особі всякого іншого також як до мети і ніколи не відносилися б до нього як до засобу». Тут міститься заборона на використання людини як засіб. Людина для Канта — завжди ціль, вона має моральну самоцінність, не можна зводити лю-дини до рівня предмета, засобу для досягнення мети. Людина — вища цінність і ціль.

Моральна свідомість, з точки зору І. Канта, у силу своєї автономії, волі незалежно від релігії. Проте Кант затверджує, що «мораль неминуче веде до релігії», тому що мораль неможлива без переконання в безумовній неминучості справедливого віддання. Таке віддання, як правило, несуттєво в земному людському житті. Але оскільки справедливість не знає границь у часі і просторі, необхідно вірити в загробне життя людей. Таким чином, практичний розум у кантовій метафізичній системі пропонує рішення задачі, що не здатний вирішити теоретичний розум, а саме дає «моральний доказ» буття Бога й особистого безсмертя. Однак цей доказ, обґрунтовуючи розумність і необхідність релігійної віри, зовсім не затверджує, що бог і безсмертя душі дійсно існують, тому що трансцендентне (від лат. transcendents — вихідний за межі) абсолютно не пізнавано. Релігія, таким чином, зводиться до моральної свідомості, практичному розуму, якому, по навчанню Канта, належить пріоритет над теоретичним розумом.

Уявлення про незалежність моралі від релігії, що одержало в Канта найбільш розгорнуте обґрунтування, має давню традицію філософської думки. У міру секуляризації суспільства тісно взаємозалежні між собою релігія і мораль починають розмежовуватися, хоча навіть ті деякі богослови, що визнають можливість безре-лігійної моралі, усе-таки наполягають на тому, що без віри в Бога повноцінне духовне життя неможливе, тому що в цьому випадку моральність позбавляється фундаментально — абсолютного критерію і її регулятиви неминуче виражають минущі — корисливі інтереси окремих чи особистостей соціальних груп. У той же час, як свідчить розвиток культури, вищі моральні ідеали можуть формуватися не тільки в процесі філософської рефлексії, але й в інших феноменах культури.

Основними поняттями і моралі і релігії є добро і зло. Ці категорії мають морально-нормативний характер і позначають моральну оцінку поводження людей і суспільних явищ з визначених позицій. Під добром розуміється те, що суспільство, визначена соціальна група вважає належним і моральним, гідної наслідування, тобто благом. Зло має протилежне значення: аморальність у вчинках і моралі людей, гідна осуди.

У розумінні конкретного змісту добра і зла в історії людської культури існували різні, що іноді навіть суперечать один одному представлення. Питання, що завжди цікавило людей, — це питання про підстави, критерії добра і зла. Чи є ці підстави вічними і незмінними, відкіля вони виникають — від чи божественної моралі, від чи абсолютного духу, чи мають вони історичний характер, міняючись у залежності від умов життя, виховання людини, морального стану суспільства?

Представники релігійної традиції вбачають такі підстави добра і зла в божественній волі. Філософи по-різному відповідали на це питання. Так, для Канта добром є всі те, що відповідає велінням морального закону — категоричного імператива, що наказує кожній людині діяти за принципом, щодо якого діючий міг би хотіти, щоб цей принцип став загальним законом. Відповідно до етики гедонізму (греч. hedone — насолода ) добро визначається як те, що приносить насолоду і рятування від страждань, а зло — як те, що спричиняє страждання. Гедонізм наказує людям прагнення до земних радостям, до одержання максимуму задоволень для себе і душі, зводячи це прагнення в принцип моральності. Давньогрецький філософ, учень Сократа Аристипп затверджував, що вищою метою життя людини є задоволення, але людина не повинна сліпо йому підкорятися: прагнути потрібно до розумної насолоди. Міряло добра і зла, істини і неправди — задоволення і страждання. Найбільш розвинутий форми гедонізм досяг в етиці давньогрецького філософа Епікура, що обґрунтовує розумну насолоду, що припускає особистісний ідеал відхилення від страждань і досягнення спокійного і радісного стану духу.

Конкретний зміст понять добра і зла, їхнє специфічне відображення в моральній і релігійній свідомості визначених епох, суспільних систем обумовлені соціальними відносинами, рівнем духовного розвитку суспільства. І разом з тим у поняттях добра і зла зберігається і деяке гранично загальний зміст моральних оцінок і розпоряджень стосовно вже досягнутих, позитивних моментів людської культури і до того, що виражає незадоволеність сущим, обумовлює нові цілі цивілізаційного розвитку людства. Морально розвита і відповідальна людина при наявності можливості вибору між добром і злом, робить свій вибір на користь до-бра. У цьому виборі реалізується моральна воля, відповідальність і совість людини.

У світі вищесказаного про взаємини моралі і релігії набуває актуальності проблема світоглядних розходжень у питанні про джерело моралі.

Схематично світоглядні розходження в питанні про джерело моралі можна зобразити так. Віруючі, як уже було відзначено, вважають, що в основі і початку моральності лежить релігія, релігійні причини (які трактуються в кожній конкретній конфесії по-своєму). Ці причини, на їхню думку, і викликають до життя те, що прийнято називати загальнозначущими цінностями моралі, яким практично випливають і невіруючі люди, що ведуть моральний спосіб життя. Точка зору невіруючих людей така: загальнозначущі моральні цінності, вироблені людством, є первинними стосовно власне релігійних моральних норм; етичні цінності здобувають релігійні форми в системі того чи іншого віровчення.

При відзначеній різниці поглядів релігійних і нерелігійних людей на джерело моральних цінностей на практиці вони можуть вести подібний моральний спосіб життя, розділяти ті самі моральні погляди і позиції, бути близькими і навіть єдиними в розумінні того, що є добро і зло, добре і погано і т. д. У будь-якому випадку глибоко нещасною (а часом і небезпечна) є людина, що не має твердих духовно-моральних основ існування, об'єктивних (вільних від свавілля і суб'єктивного тлумачення) цінностей, незалежно від того, релігійні вони чи світські.

загрузка...