загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

1. Психологія як наука

1.1. Предмет психології

Запитання. Завдання

1. Які форми вияву психіки спільні для людей і тварин?

2. Чи можна закономірності психіки, що виявлені у тварин, переносити на людину?

3. Який етап у розвитку психології можна вважати суто науковим?

4. Як розуміти вислів «Кожна психічна функція має динамічну локалізацію в мозку людини»?5. Чому і як виникла свідомість?

6. Порівняйте зміст понять «надсвідоме» і «підсвідоме».

7. Як пов'язані між собою чотири характеристики свідомості?

8. Один учений висловив основну тезу своєї теорії так: «Чи сміється дитина, дивлячись на іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли зазнає переслідувань за надмірну любов до батьківщини, чи тремтить дівчина, вперше думаючи про кохання, чи пізнає Ньютон світові закони і записує їх на папері — всюди завершальним актом є м’язовий рух». Проаналізуйте зміст цього твердження і встановіть, про яку теорію йдеться. Яке місце вона посідає в історії психології?

9. Філософ і культуролог М. Бахтін вважав, що життя людини можна розглядати як складний вчинок, а кожний окремий акт і переживання є моментом її життя — вчинення. Він описав чотири групи характеристик вчинку: ціннісність, єдність, відповідальність і подійність. Пригадайте у своєму житті вчинок, який змінив вашу долю і включав ці характеристики. Охарактеризуйте його.

Література

Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы. — М., 1976.

Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. — М., 1986.

Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. — М., 1992.

Дубравська Д. М. Основи психології. — Львів, 2001.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчукта ін. — К„ 1999.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К„ 1989.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М. 1972.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. — М., 1972.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. — К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. — К., 1999.

Роменець В. А. Історія психології. — К., 1978.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. — М., 1989.


загрузка...