загрузка...
Loading...

В розділі підручники PDF додано підручники для 1, 5, та 10 класу 2018 року видання

ПСИХОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ПСИХІКА

Концепція психоенергетичної цілісності особистості

Під час свого становлення як особистості індивід є об'єктом соціального впливу і суб'єктом цілеспрямованого пізнання та перетворення об'єктивної дійсності й самого себе. У процесі розвитку особистості людина оволодіває засобами людської діяльності та спілкування, мовою, у неї формуються вищі психічні функції, свідомість, воля, самосвідомість, вона стає суб'єктом активного цілеспрямованого пізнання й перетворення навколишнього соціального та природного середовища. У неї виникає здатність до самовдосконалення, самотворення власної особистості в процесі самопізнання, самовиховання та самонавчання, вона вступає у «суб'єкт-суб'єктні» стосунки з іншими людьми.Отже, під особистістю розуміємо конкретну людину, яка:

• належить до певного суспільства й соціальної групи;

• усвідомлює своє ставлення до навколишнього середовища, народу і до самої себе;

• займається певною діяльністю;

• вирізняється своєрідними особливостями поведінки й діяльності;

Індивідуальність виявляється в рисах характеру, темпераменті, звичках, переважаючих інтересах як пізнавальних процесів, у здібностях, індивідуальному стилі діяльності. Так само, як поняття індивід і особистість не є тотожними, особистість та індивідуальність також не тотожні, хоча й утворюють єдність. Індивідуальність забезпечує властивий тільки конкретній особистості стиль взаємозв'язків із навколишньою дійсністю. Індивідуальною є кожна людина, але індивідуальність одних виявляється яскраво, інших - малопомітно.

Індивідуальність особистості окремо виявляється в неповторному вияві утворень її інтелектуальної, емоційної та вольової сфери чи одразу в усіх сферах психічної діяльності. Проте цього ще недостатньо, щоб адекватно відобразити структуру особистості, оскільки залишається не з'ясованим співвідношення біологічного й соціального в психічному розвиткові індивіда. Щодо зв'язків біологічного й психічного, то важко сформулювати універсальний принцип, який би був правильним для всіх випадків. Ці зв'язки багатопланові й багатогранні.

Ще більш різноманітне та багатопланове відношення психічного й соціального. Психічні властивості особистості відчувають на собі вплив соціальних чинників, які постають як зовнішнє психічне. Однак тріада біологічне-психічне-соціальне по-різному діє в структурі особистості та співвідноситься на різних ступенях її розвитку, у різній діяльності і за різних обставин.

Психічна структура особистості складається з таких під структур: а) біопсихічної; б) ментально-психічної; в) інтраіндивідуальної; г) соціо-психічної; д) свідомість-самосвідомість .

Відмінні ознаки особистості:

• свідомість;

• самосвідомість;

• саморегулювання, тобто процес управління своєю поведінкою й діяльністю;

• активність, що виявляється в конкретній діяльності; але діяльність може мати й антигромадський характер, тоді таку людину називають асоціальною особистістю;

• особливості перебігу психічних процесів (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява, увага);

• індивідуальність;

• соціальний статус, тобто становище особистості в системі міжособистісних відносин, яке визначає її права, обов'язки, привілеї. Статус особистості задається наявною системою суспільних відносин і об'єктивно визначається місцем особистості в соціальній структурі. Він є її об'єктивною характеристикою, але може усвідомлюватись адекватно чи неадекватно, активно чи пасивно, цілковито, частково або зовсім не усвідомлюватись.

ПОЗИЦІЯ особистості характеризує суб'єктивний-активний, діяльний бік становища особистості у структурі суспільства. У складних за своєю природою суспільних відносинах кожна особистість може займати кілька позицій, що відрізняються одна від одної своїм значенням, визначеністю та іншими ознаками;

• соціальна роль - спосіб поведінки особистості залежно від її статусу або позиції у суспільстві, конкретному колективі чи соціальній групі. За визначенням І.С. Кона, роль особистості - це соціальна функція, нормативно схвалений спосіб поведінки, якої очікують від кожного, хто займає цю позицію. Ці очікування визначають загальні контури соціальної ролі й не залежать від свідомості та поведінки конкретного індивіда. Вони подані йому як те, що є зовнішнім, більш або менш обов'язковим;

• ранг - це престиж, репутація, авторитет, популярність у групі, колективі, суспільстві.

• самовизначення, тобто усвідомлення власних інтересів, свого місця в житті та суспільстві, а також своїх можливостей, потреб, цілей і цінностей тощо;

• самовираження - вияв здібностей, сутнісних сил, особистісних властивостей, якостей та особливостей;

• самоствердження - закріплення у свідомості навколишніх своєї значущості, вагомості; реалізація власних цілей через подолання перепон.Контрольні питання:

• Що розуміють під поняттям «людина»?

• У чому сутність людської психіки?

• У чому виявляється багаторівневість психіки?

• Що таке несвідомий рівень людської психіки?

• Як функціонує підсвідомий рівень людської психіки?

• Які ознаки людської свідомості?

• Що таке над свідомий рівень людської психіки?

• У чому полягає багатосистемність психіки?

• Які властивості людської психіки?

• Що таке психічне?

• Яка різниця між зовнішнім і внутрішнім психічним? Яким чином вони взаємодіють?

• Що розуміють під психоенергією та психоенергетичним потенціалом?

• Що таке механізми психіки?

• У чому полягає психоенергетична концепція особистості?

• Яка психічна структура особистості в цій концепції?

Література:

Абульханова- Славская К. А. Деятельность и психология личности. - М,: Наука, 1980 Асмолов А. Г, Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. - М.: Изд- во Моск. ун-та, 1990.

Бессознательное. Природа, функции, методы исследования: В 3-х томах. - Т. 1. - Тбилиси, 1978.

Варій М. Й. Соціальна психіка нації: Наукова монографія. - Львів: Сполом, 2002.

Варій М. Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог.

спеціальностей. - Львів: Край, 2005.

Винницький О. Р. Мозок і парапсихологія: Монографія. - К.: Поліграфкнига, 1996.

Вичев В. Мораль и социальная психика. - М,: Прогресс, 1978.

Грофф С. За пределами мозга, - М.: Изд-во Моск. трансперсонального центра, 1993.

Донченко Е. А. Социэтальная психика. - К.: Наукова думка, 1994.

Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. ред. акад.

С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

Загальна психологія: Навч. посібник /О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: А. Г. Н., 2002.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., Политиздат, 1975.

Марищук В. Л. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. - М,:

Политиздат, 1989.

Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - К.: Либідь, 1996. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов на Дону: Феникс, 1996.

Психология XXI века: Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Дружинина. - М.: ПЕР СЭ, 2003. Тайны сознания и бессознательного: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. - Минск: Харвест, 1988.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Пер. с англ. - СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2004.

Фройд 3. Психология бессознательного. - М,: Прогресс, 1990. Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. Хардинг М. Э. Психическая энергия. - М.: Рафа-бук; К.: Ваклер, 2002. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. - М., 1993.

Ярослав Іванович Цурковський (1905 - 1995). До 100-річчя від дня народження / Упор. О. М. Лозинського, З. С. Багнюк та ін. - 2-ге вид., доп. - Львів: Вид-во Університету «Львівський Ставропігіон», 2005.

загрузка...